Všeobecné pravidlá klubu Čitárne Rozárka

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Pôsobnosť čitárne Rozárka

 1. Občianske združenie ROZÁRKA centrum, o.z., so sídlom Krajná 4/6, 900 42 Dunajská Lužná je zriaďovateľom a prevádzkovateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“) Čitateľského klubu Rozárka (ďalej len „klub“):
 2. Všeobecné pravidlá upravujú činnosti klubu, vzájomné vzťahy medzi prevádzkovateľom a členmi klubu a prevádzkové pravidlá klubu.
 3. Základným poslaním klubu je združovať členov so spoločnými záujmami, vytvárať priestor pre trávenie času s knihu, ponúkať možnosť vypožičania kníh,

Článok 2
Záväznosť pravidiel

 1. Všeobecné pravidlá klubu sa vzťahujú na:
  1. e-čitáreň Rozárka s výdajným miestom
  2. Letnú čitáreň Rozárka
  3. Lesnú čitáreň Rozárka
  4. Mobilnú čitáreň Rozárka
 2. Pre ďalšie texty sa budeme pod pojmom „čitáreň“ chápať všetky vyššie spomenuté alternatívy čitárne.

Článok 3
Ponuka kníh

 1. Ponúkané knižné tituly v čitárni sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nadobúda knižky najmä formou daru a kúpou.

Článok 4
Členstvo v klube

 1. Členom čitárne sa môže stať každý občan a občianka po vyplnení prihlášky a úhrade členského poplatku. Prihlášku vyplní člen online na stránke www.rozarka-centrum.sk alebo osobne v čitárni po predložení platného občianskeho preukazu, alebo iného dokladu totožnosti v prípade občanov iných národností.
 2. Člen čitárne je zaradený do internej evidencie prevádzkovateľa, o zaradení je člen informovaný e-mailom na adresu, ktorú uviedol v prihláške.
 3. Členský poplatok sa hradí vopred, pre obnovenie členstva je potrebné po uplynutí doby znovu uhradiť poplatok, bez potreby opätovného vypĺňania žiadosti.
 4. Člen je povinný upovedomiť prevádzkovateľa o zmene údajov uvedených v prihláške.
 5. Výška členského poplatku je:
  1. 5 Eur / mesiac
  2. 25 Eur / 6 mesiacov
  3. 50 Eur / 12 mesiacov
 6. Zľava z členského poplatku vo výške 100 % sa uplatňuje pre seniorov nad 65 rokov a držiteľov preukazu ZŤP.
 7. Člen čitárne sa nestáva automaticky členom prevádzkovateľa a teda občianskeho združenia. Členstvo v čitárni sa vzťahuje len na klub čitárne.
 8. Člen čitárne môže využívať služby vo všetkých čitárňach prevádzkovaných prevádzkovateľom.
 9. Člen čitárne môže využívať v zmysle výpožičného poriadku ponuku kníh.
 10. Členovi čitárne je umožnené v rámci online ponuky kníh si tieto knihy zarezervovať.

Článok 5
Prevádzkovanie čitárne

 1. Čitáreň prevádzkuje prevádzkovateľ v zmysle otváracích hodín, zverejnených na webovej stránke prevádzkovateľa: www.rozarka-centrum.sk
 2. Možnosť zapožičania si knihy pre členov čitárne je umožnené v rámci otváracích hodín, zverejnených na webovej stránke prevádzkovateľa: www.rozarka-centrum.sk
 3. Priestory čitárne sú voľne prístupné členom čitárne.
 4. Ponuka kníh a možnosť ich zapožičania je určená len pre členov čitárne.
 5. Čitáreň okrem poskytnutia priestoru pre zdieľanie času s priateľmi pri knihe a vypožičaní kníh, poskytuje návštevníkom i možnosť kultúrneho vyžitia a edukácie formou prednášok, spoločného čítania a iných. O aktivitách čitárne bude prevádzkovateľ informovať na webovej stránke prevádzkovateľa: www.rozarka-centrum.sk

2. VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 6
Zapožičanie kníh z ponuky čitárne

 1. Člen sa pre využívanie služieb čitárne vopred identifikuje, preukazom člena, ak mu bol vydaný, občianskym preukazom, alebo iným dokladom, ktorý použil pri registrácií, tak aby bolo možné v internej evidencií overiť platnosť členstva.
 2. Čitáreň ponúka knihy na zapožičanie len členom klubu. Pravidlo sa nevzťahuje na individuálne aktivity prevádzkovateľa, realizované v čitárni.
 3. Knihy je možné si vypožičať v rámci priestorov čitárne v čase prevádzkových hodín čitárne.
 4. Knihy si môžu členovia po identifikácií zapožičať i mimo priestorov čitárne, maximálne však na dobu 30 dní.
 5. Maximálny počet vypožičaných kníh súčasne sú 3 knihy.
 6. Členovia si knihu zapožičiavajú v priestoroch čitárne, pričom knihu je možné si rezervovať online na webovej stránke prevádzkovateľa: www.rozarka-centrum.sk
 7. V individuálnych prípadoch môže prevádzkovateľ rozhodnúť o iných podmienkach výpožičky.
 8. Za vypožičanie knihy mimo priestorov čitárne poskytuje člen depozit za každú vypožičanú knihu.
 9. Výška depozitu je stanovený individuálne za každú knihu a zverejnená pri ponuke kníh.
 10. Člen je povinný vrátiť knihu v stave v akom bola kniha vypožičaná.
 11. V prípade straty alebo poškodenia knihy prepadá depozit v prospech prevádzkovateľa.
 12. Depozit členovi prepadá i v prípade ak nevrátil knihu do 90 dní od uplynutia lehoty vypožičania.
 13. Knihy je člen povinný vrátiť do miesta vypožičania, prípadne ak umožňuje čitáreň aj inú formu, táto bude zverejnená na webovej stránke prevádzkovateľa: www.rozarka-centrum.sk
 14. V prípade opakovaného nerešpektovania pravidiel môže prevádzkovateľ zrušiť členstvo členovi klubu.
 15. Depozit bude členovi po splnení podmienok vrátení do 3 pracovných kníh na bankový účet, z ktorého bol depozit uhradený.

Článok 7
Evidencia vypožičaných kníh z ponuky čitárne

 1. Prevádzkovateľ si vedie evidenciu vypožičaných kníh, tak aby dokázal preukázať stav vypožičaných kníh a priradiť ich k členovi.
 2. Prevádzkovateľ nie je povinný upozorňovať členov na dobu ich výpožičky a vyzývať ich k vráteniu kníh.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať pokutu členovi pri nedodržiavaní podmienok uvedených vo všeobecných pravidlách. Výška pokuty sa určuje ako 10% z výšky uloženého depozitu za každý začatý týždeň v omeškaní.
 4. Člen môže individuálne požiadať o predĺženie lehoty pred jej ukončením, v prípade schválenia predĺženia lehoty sa neuplatňuje pokuta z omeškania.

3. OSTATNÉ AKTIVITY ČITÁRNE

Článok 8
Edukačné a kultúrne aktivity

 1. Prevádzkovateľ okrem poskytovania priestoru pre milovníkov kníh a poskytovania služieb výpožičiek kníh plánuje v rámci ostatných aktivít čitárne pripravovať pravidelné aktivity ako napríklad: nočné čítanie rozprávok, zaujímavé besedy, výstavy, edukačné aktivity pre deti základných a stredných škôl a iné.
 2. Informácie o plánovaných aktivitách bude prevádzkovateľ s bližšími informáciami zverejňovať na webovej stránke prevádzkovateľa: www.rozarka-centrum.sk

Článok 9
Darovanie kníh

 1. Prevádzkovateľ bude pre uspokojovanie potrieb svojich členov vyvíjať aktivity smerujúce k rozširovaniu ponuky kníh.
 2. Jednou z alternatív je možnosť darovania knihy. Darovanie knihy pre účely čitárne je dobrovoľné a bezodplatné.
 3. Knihy je možné darovať fyzicky v niektorej z čitárni, alebo na základe dohody prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa: www.rozarka-centrum.sk, prípadne zaslaním správy na e-mail info@rozarka-centrum.sk

4. GPDR

Článok 10
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracované povereným členom prevádzkovateľa, prípadne zamestnancom prevádzkovateľa manuálnym a elektronickým spôsobom. Prevádzkovateľ spracováva iba pravdivé a presné osobné údaje, ktoré za týmto účelom overuje.
 2. Účel spracovania osobných údajov člena:
  1. poskytovanie služieb,
  2. vedenie evidencie o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k členovi,
  3. ochrana majetku prevádzkovateľa
 3. Knižnica spracováva nasledovné osobné údaje čitateľa:
  1. základné identifikačné údaje člena: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, prechodná kontaktná adresa, dátum narodenia, číslo identifikačného dokladu, ktorým bola overená totožnosť člena a správnosť identifikačných údajov. Tieto údaje je člen povinný uviesť pri žiadosti o registráciu, pokiaľ chce využívať služby čitárne v plnom rozsahu. Základné identifikačné údaje overuje poverená osoba prevádzkovateľa pri každom predĺžení platnosti preukazu a pri každej zmene ktoréhokoľvek z uvedených údajov,
  2. kontaktné údaje člena: telefónne číslo, e-mailová adresa,
  3. ostatné údaje: poznámky, údaje o priestupkoch prípadne upomienkach, pri porušení pravidiel klubu.
 4. Spôsob spracovania a uloženia osobných údajov člena:
  1. manuálne: prihláška člena, prihlášky registrovaných členov sú uložené v sídle prevádzkovateľa.
  2. elektronicky: databáza členov, ktorá obsahuje identifikačné údaje členov, vrátane ostatných údajov a informácií o výpožičkách čitateľa. Prístup do tejto databázy je chránený heslom s prístupovými právami stanovenými v rozsahu potrebnom na zabezpečenie chodu čitárne.
 5. Členovia a zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní:
  1. spracovávať osobné údaje výhradne v rámci náplne a úloh, ktoré im boli stanovené,
  2. dbať na správnosť spracovávaných osobných údajov a overovať ich podľa dokladov na to určených,
  3. vystríhať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo viesť k prístupu neoprávnenej osoby k osobným údajom používateľov knižnice,
  4. bezprostredne hlásiť predsedníctvu prevádzkovateľa sťažnosť, ktorú čitateľ podá ústne alebo písomne v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov,
  5. zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach
 6. Členom a zamestnancom prevádzkovateľa nie je dovolené:
  1. oznamovať komukoľvek svoje prístupové informácie do elektronickej databázy členov,
  2. dovoliť pohyb nepovolaným osobám v priestore, kde sú osobné údaje spracovávané a ukladané,
  3. nahlas oznamovať osobné údaje vo verejných priestoroch čitárne, ak si to dotknutá osoba výslovne nežiada,
  4. umožniť nahliadnutie nepovolaným osobám do písomností a databázy, ak obsahujú osobné údaje členov.
 7. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje člena po odoslaní alebo predložení prihlášky cez kontaktný formulár. Člen svojím podpisom alebo zaškrtnutím poľa s informáciou o ochrane osobných údajov v kontaktnom formulári prejaví súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje člena prevádzkovateľ uchováva, pokiaľ člen nepožiada o ich zrušenie, alebo pokiaľ platnosť jeho členstva nebola obnovená po dobu dvoch rokov. Ak člen požiada o ukončenie spracovania svojich osobných údajov, alebo pokiaľ platnosť jeho členstva nebola obnovená po dobu dvoch rokov, prevádzkovateľ považuje vzťah za ukončený a osobné údaje zlikviduje:
  1. skartáciou originálneho tlačiva
  2. vymazaním záznamu o členovi v elektronickej databáze
 8. Ak člen zistí, že došlo k porušeniu povinností zo strany prevádzkovateľa, má právo žiadať okamžitú nápravu, prípadne sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení k náprave.
 9. Pre komunikáciu vo veci GDPR prevádzkovateľ určil e-mailovú adresu: info@rozarka-centrum.sk
v Dunajskej Lužnej, dňa 05.08.2021
CHCEM PODPORIŤ